KVALIFITSEERITUD ÕIGUSABI SOODSA HINNAGA

Meie õigusbüroo tegutseb 2004. aastast ja pakub mitmesuguseid õigusteenuseid nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.
Meil on suur töökogemus ja kauaaegne kohtupraktika enamuses õigusvaldkondades, seejuures me jälgime pidevalt muudatusi seadusandluses ja tutvume Riigikohtu uute lahenditega.
Töösse suhtume vastutustundlikult ja korrektselt.

Eelnev konsultatsioon telefoni teel - tasuta!

MEIE TEENUSED

Juriidilistele isikutele osutame nii ühekordseid teenuseid
kui ka sõlmime õigusteenuste lepinguid,
mis võimaldavad vähendada teenuste maksumust
Juriidilised konsultatsioonid
Juriidilised konsultatsioonid Eesti Vabariigi kõikides õigusvaldkondades, s.h. tolli seadusandluses
HUVIDE ESINDAMINE
Huvide esindamine kohtus, politseis, prokuratuuris, töövaidluskomisjonis, tarbijakaitses ja muudes komisjonides, riiklikes ja munitsipaalasutustes, läbirääkimistel
Võla sissenõudmine
Võla sissenõudmine juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (inkasso)
laenuga seotud probleemide lahendamine
Probleemide lahendamine seoses laenu (võlgade) tagastamisega, võlausaldajate poolt tehtavate õigusvastaste tegude tõkestamine, laenulepingute vaidlustamine
osalemine MENETLUSES
Juriidiliste ja füüsiliste isikute pankroti või saneerimise menetluses osalemine, võlgniku kohustustest vabastamine
lepingu koostamine
Lepingute, s.h. abielulepingute ja teiste õigusalaste dokumentide koostamine või nende ekspertiis
FIRMADE REGISTREERIMINE
Firmade registreerimine ja muudatuste kandmine äriregistrisse
DOKUMENTIDE VORMISTAMINE
Sisemiste dokumentide, töölepingute, töö sisekorraeeskirjade, ametijuhendite, käskkirjade, korralduste vormistamine jne
Perekonnasjad

Abielulahutamine. Elatise väljamõistmine, suurendamine või vähendamine.

Hooldusõiguse piiramine või täielik ära võtmine, lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramine.

Vanema kande vaidlustamine.